Ready Fence

คิดถึงรั้ว คิดถึงเรา

  การประกอบติดตั้ง


      ผลิตภัณฑ์รั้ว R-FENCE ถูกออกแบบให้ส่วนประกอบของรั้วแยกออกเป็นอิสระ และผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ชิ้นส่วนรั้วเสริมด้วยลวดเหล็ก PC Wire พร้อมอัดแรงเสริมกำลัง เพื่อให้ชิ้นส่วนคอนกรีตของรั้วมีความแข็งแรงสามารถรับกำลังได้สูง

      ดังนั้น....เมื่อนำชิ้นส่วนของรั้วสำเร็จรูปมาประกอบติดตั้งอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม จะทำให้รั้ว R-FENCE เป็นรั้วที่มีความมั่นคง แข็งแรง ทนทาน สวยงาม และติดตั้งได้รวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งเวลาในการติดตั้ง และค่าใช้จ่ายแรงงาน
  ในแต่ละโครงการอาจมีขั้นตอนและวิธีการที่แตกต่างกันบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินในพื้นที่หน้างาน
  »การติดตั้งรั้วในสภาพพื้นที่หน้างานปกติ
  » 1. สำรวจพื้นที่ วัดระยะแนวเขตและระดับความสูงตามสภาพพื้นที่ เพื่อกำหนดตำแหน่งวางหมุดตอกเสาเข็ม

  » 2. กดเสาเข็มหรือทำฐานแผ่ ขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นดิน ตามโครงสร้างที่วิศวกรกำหนด

  » 3. ติดตั้งฐานราก โดยขุดหลุมเทคอนกรีต ปรับระดับ และวางตอม่อสำเร็จรูปลงบนหัวเสาเข็ม

  » 4. ติดตั้งเสารั้ว โดยนำเสารั้วประกอบติดตั้งภายในตอม่อ หรือฐานรากที่ทำไว้มั่นคงแล้ว และปรับระดับเสาทั้งแนวดิ่งและแนวระนาบ พร้อมทั้งเทคอนกรีตยึดเสากับฐานราก

  » 5. ติดตั้งแผ่นผนังรั้ว ด้วยการนำคานคอดินมาประกอบ ติดตั้งก่อน แล้วนำแผ่นผนังรั้ว ทับหลัง และบัวหัวเสาติดตั้งตามลำดับตามแบบที่ต้องการ พร้อมปรับระดับแผ่นให้สัมพันธ์กัน ทุกช่อง

  » 6. เก็บงาน โดยยึดประสานรอยต่อต่างๆ ด้วยคอนกรีตและซีเมนต์กาวและตรวจสอบสภาพโดยรวม พร้อมเก็บงานอื่นๆให้เรียบร้อย