Standard

      ผลิตภัณฑ์รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป R-FENCEทุกชิ้นส่วนออกแบบด้วยความประณีต พิถีพิถัน ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยภายใต้มาตรฐานทางวิศวกรรม ASTM ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง ชิ้นส่วนของรั้วถูกเสริมด้วยลวดเหล็ก PC Wire และอัดแรงเสริมกำลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงด้วยกำลังอัดคอนกรีต 350 กก. / ตร.ซม. ผลิตภัณฑ์ของเรา ผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนการผลิต จากหน่วยตรวจสอบภายในบริษัท และตรวจสอบชิ้นงานจากสถาบันวิศวกรรมชั้นนำภายนอก เช่น สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology) : AIT และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีความเชื่อมั่นได้ว่า รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป R-FENCE ผลิตตามมาตรฐานสากล มีความแข็งแรง มั่นคง ทนทานตลอดการใช้งาน

  FENCE PRODUCTS

  แบบรั้ว R-Fence

  ลายรั้ว R-Fence

  AFFILIATED PRODUCTS : ผลิตภัณฑ์ในเครือ R-FENCE

  บ้าน R-HOME A-01

  บ้าน R-HOME A-02

  บ้าน R-HOME B-01

  บ้าน R-HOME B-02

  บ้าน R-HOME C-01

  แบบบ้าน R-HOME D-02