ประโยชน์การใช้งาน  • คงทน สวยงาม อายุการใช้งานยาวนาน
  • รวดเร็วในการติดตั้งด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูปผลิตจากโรงงาน
  • มีความอิสระในการประกอบและรื้อถอน
  • อนุรักษ์ธรรมชาติ ลดปริมาณไม้แบบ
  • ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย


  แบ่งปัน